Baltic Green Belt

Projekt „Baltic Green Belt”, realizowany w Polsce przez Federacje Zielonych GAJA, obejmuje swym zasięgiem wszystkie kraje regionu Morza Bałtyckiego. Celem działań podjętych w projekcie jest polepszenie warunków ekologicznych terenów nadmorskich, z uwzględnieniem promocji społecznych i ekonomicznych aspektów rozwoju zrównoważonego wybrzeży, jako gwaranta dynamicznego rozwoju gospodarczego. Projekt przyczynić się ma do implementacji „Bałtyckiego Planu Działania” HELCOM’u, a okres jego realizacji obejmuje lata 2009-2012.

Partnerem wiodącym projektu jest Christian-Albrechts-Universität w Kilonii (Niemcy), natomiast pozostali partnerzy to: BUND SH i BUND MV (Niemcy), Zvejone – Lithuanian Green Movement i CORPI – Coastal Research and Planning Institute (Litwa), Slitere National Park Administration i Latvian Country Tourism Association (Łotwa), ELKS - Estonian Society for Nature Conservation (Looduskaitse Selts), Läänerannik i Estonian University of Life Sciences (Estonia), IUCN – International Union for Conservation of Nature oraz CCB – Coaliton Clean Baltic.

Do głównych celów projektu „Baltic Green Belt” należy:

  • ochrona środowiska przyrodniczego Bałtyku, jako Szczególnie Wrażliwego Obszaru Morskiego (PSSA), poprzez przeciwdziałanie eutrofizacji i realizację wizji Komisji Helsińskiej (HELCOM),
  • ustanowienie funkcjonalnej platformy ekologicznej dla ochrony przyrody i promocji rozwoju zrównoważonego zlewni Morza Bałtyckiego oraz ochrony jego zasobów.

Polska część projektu składa się z dwóch sekcji – doradztwo rolne nastawione na zrównoważony rozwój na obszarach wiejskich oraz monitoring funkcjonowania wielkoprzemysłowych ferm zwierząt, pod kątem przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz możliwości ograniczenia ich negatywnego wpływu na społeczności lokalne i środowisko przyrodnicze (tytuł komponentu polskiego brzmi „Promocja zrównoważonego rolnictwa i monitoring wielkoprzemysłowej produkcji zwierzęcej w kontekście redukcji eutrofizacji Morza Bałtyckiego i jako narzędzie ochrony środowiska i ochrony przyrody na obszarach wiejskich”).

Działania projektu skupiają się na obszarze województw nadmorskich – zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Źródłem finansowania jest Baltic Sea Region INTERREG III B – The Baltic Sea Region Programmme 2007-2013, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz środki własne Federacji Zielonych GAJA.

Projekt jest częścią paneuropejskiej inicjatywy European Green Belt.

 

 

© Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze  |  Design: Mateusz Atroszko