Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze, organizacja pozarządowa pożytku publicznego, działa na terenie Pomorza Zachodniego na rzecz przyrody regionu od 1994 r. (do marca 2006 r. pod nazwą Zachodniopomorskiego Towarzystwa Ornitologicznego). Towarzystwo liczy około 50 członków.

Cele statutowe:

 • Oddziaływanie na świadomość społeczeństwa w kwestiach związanych ze stanem środowiska naturalnego.
 • Wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem biotopów najbardziej narażonych na zniszczenie.
 • Propagowanie etycznych metod obserwacji i badań nad zwierzętami.
 • Organizowanie i popieranie badań naukowych zmierzających do poznania zasobów przyrodniczych, szczególnie regionu Pomorza Zachodniego.
 • Inicjowanie i popieranie międzynarodowej współpracy na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego.
 • Współpraca z ruchami działającymi na rzecz ochrony środowiska.
 • Propagowanie i organizowanie działalności, której następstwem może być poprawa stanu środowiska przyrodniczego.

Sposób zarządzania organizacji i zdobywania środków na działalność:
Działalność Towarzystwa opiera się na społecznej pracy członków podczas realizacji projektów ekologicznych. W odniesieniu do ochrony żubrów realizowana jest nieodpłatnie umowa o powierzenie zadania publicznego, zawarta na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z Wojewodą Zachodniopomorskim.
Towarzystwo zdobywa środki na działalność głównie z dotacji na opracowane projekty, otrzymujemy także darowizny (wspieranie ochrony żubrów przez Pekao S.A.).
Na dzierżawionych gruntach rolnych prowadzona jest działalność proekologiczna.Realizowane działania i najważniejsze dokonania:

 1. Powołanie sieci obszarów chronionych na terenie gminy Nowogard – 32 użytków ekologicznych, 3 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i 1 obszaru chronionego krajobrazu na powierzchni około 11000 ha.
 2. Udokumentowanie ostoi ptaków wodnych i błotnych nad Zalewem Szczecińskim.
 3. Prowadzenie czynnej ochrony gągoła - Bucephala clangula.
 4. Wdrożenie praktycznych form ochrony sowy płomykówki Tyto alba.
 5. Zebranie i opracowanie regulacji prawnych dotyczących ochrony przyrody w Unii Europejskiej (publikacja).
 6. Współdziałanie na rzecz ochrony ostoi ptaków wodno-błotnych – projekt realizowany we współpracy z Polskim Związkiem Łowieckim.
 7. Ochrona przyrody Bagien Krępskich, 397 ha będących w dzierżawie Towarzystwa.
 8. Badania awifauny regionu – gromadzenie danych w Kartotece Ptaków Pomorza Zachodniego w celu wydania monografii faunistycznej.
 9. Prowadzenie europejskich liczeń gęsi.
 10. Instalowanie platform lęgowych dla rybołowów.
 11. Zbieranie danych do Polskiego Atlasu Ornitologicznego.
 12. Prowadzenie obozów badawczych (Delta Świny, Wyspy Jeziora Dąbie, Bagna Krępskie, Nadleśnictwa Rokita, Kalisz Pomorski, Człopa, Gryfino).
 13. Realizacja projektu „Ochrona wodniczki w Polsce i Niemczech” sponsorowanego przez Fundusz LIFE, w którym ZTP jest partnerem głównego beneficjenta Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Publikacje:

 1. Kaliciuk J., Staszewski A. (red) 1997. Ostoje ptaków w polskiej części Zalewu Szczecińskiego. Zachodniopomorskie Towarzystwo Ornitologiczne. Szczecin.
 2. Kaliciuk J., Mrugowski W. (red.) 2000. Ogólne informacje o stanie badań nad awifauną Pomorza Zachodniego. Zachodniopomorskie Towarzystwo Ornitologiczne. Szczecin.
 3. Mrugowski W., Kaliciuk J. (opracowanie) 2000. Materiały pomocnicze dla współpracowników Kartoteki Ptaków Pomorza Zachodniego. Zachodniopomorskie Towarzystwo Ornitologiczne. Szczecin.
 4. Kaliciuk J. (opracowanie). 2001. Regulacje prawne dotyczące ochrony przyrody obowiązujące w Unii Europejskiej. Zachodniopomorskie Towarzystwo Ornitologiczne. Szczecin.
 5. Cofta T., Czeraszkiewicz R., Oleksiak A. Staszewski A. (red).2003. Ptaki wodno-błotne na Pomorzu Zachodnim. Wyniki liczeń w listopadzie 2001 i styczniu 2003.
 6. Czeraszkiewicz R., Oleksiak A. (red).2003. Ptaki wodno-błotne na Pomorzu Zachodnim. Wyniki liczeń w sezonie 2002-2003, ekologia i ochrona. Projekt przyrodniczo-łowiecki. Zachodniopomorskie Towarzystwo Ornitologiczne.
 7. Czeraszkiewicz R., Oleksiak A. (red.). 2004. Ptaki wodno-błotne na Pomorzu Zachodnim. Wyniki liczeń w sezonie 2003/2004, ekologia i ochrona. Projekt przyrodniczo łowiecki. Zachodniopomorskie Towarzystwo Ornitologiczne.
 8. Remizy śródleśne. Federacja Zielonych/ZTO

Od dnia 19 marca 2005 r. Towarzystwo aktywnie zajmuje się ochroną i monitoringiem populacji wolnych żubrów w ramach specjalnie utworzonej grupy roboczej Żubry Zachodniopomorskie. Od 2006 r. ZTP prowadzi działania na rzecz żubrów realizując nieodpłatnie powierzone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego umową z dnia 12 lipca 2006 r. zadanie publiczne „Wybrane zagadnienia w ochronie wolnego stada żubrów zachodniopomorskich”. Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Towarzystwem a Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nadzór merytoryczny nad działalnością Towarzystwa sprawuje pani prof. Wanda Olech, ogólnopolski koordynator do spraw żubrów. Towarzystwo współpracuje ściśle z Katedrą Zoologii Akademii Rolniczej w Poznaniu, Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w Szczecinie oraz Zespołem Drawskiego i Ińskiego Parku Krajobrazowego.
Towarzystwo prowadzi stały monitoring wolnego stada żubrów polegający na obserwacjach bezpośrednich i pomiarach telemetrycznych. Dane o stadzie gromadzone są w przestrzennej bazie danych. Na bieżąco wykonywane są analizy:
* zasięgów stada i poszczególnych osobników,
* wpływu dokarmiania na ruch stada (odciągnięcie żubrów od ruchliwej drogi krajowej nr 10),
* rozmiaru szkód w uprawach polowych.

© Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze  |  Design: Mateusz Atroszko