STATUT

Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego (d. Ornitologicznego)

 Po zmianie adresu przegłosowanej na Walnym Zgromadzeniu 07.03.2009

Rozdział I

Przepisy ogólne

 

Paragraf 1

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną.

 

Paragraf 2

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze, zwane dalej Stowarzyszeniem, zrzesza osoby fizyczne w celu prowadzenia działalności dla dobra przyrody, w tym szczególnie ochrony i badania ptaków i ich siedlisk.

Paragraf 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedziba Stowarzyszenia mieści się przy ulicy Wąskiej 13, 71-415 Szczecin.

Paragraf 4

Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

 Paragraf 5

Stowarzyszenie  ma prawo do używania pieczęci i odznak według zatwierdzonych wzorów, na ogólnych zasadach prawnych.

 Paragraf 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej swoich członków. Może również prowadzić działalność odpłatną i zatrudniać pracowników.

 Rozdział II

Cele i środki działania

 Paragraf 7

Celami Stowarzyszenia są:

1. Oddziaływanie na świadomość społeczeństwa w kwestiach związanych ze stanem środowiska naturalnego.

2. Wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem biotopów najbardziej narażonych na zniszczenie.

3. Propagowanie etycznych metod badań faunistycznych.

4. Organizowanie i popieranie badań naukowych zmierzających do poznania zasobów przyrodniczych,  szczególnie regionu Pomorza Zachodniego. 

5. Inicjowanie i popieranie międzynarodowej współpracy pomiędzy społeczeństwami na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego.

6. Współpraca z innymi organizacjami, instytucjami i ruchami działającymi na rzecz ochrony środowiska.

7. Propagowanie i organizowanie działalności w tym edukacji, której następstwem może być poprawa stanu środowiska.

8. Prowadzenie i popieranie przyjaznej przyrodzie działalności rolniczej.

 

Paragraf  8

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej.

2. W zakres działalności nieodpłatnej wchodzi:

a) organizowanie konferencji naukowych, szkoleń, wycieczek, spotkań, obozów edukacyjnych, wystaw, ekspozycji, targów, festiwali i imprez artystycznych propagujących ochronę przyrody;

b) prowadzenie działalności edukacyjnej mającej na celu informowanie społeczeństwa o przyrodzie oraz zachęcanie do czynnej działalności na rzecz jej ochrony;

c) prowadzenie czynnej ochrony przyrody

d) wydawanie publikacji dotyczących zagadnień ornitologicznych i ogólnoprzyrodniczych;

e) współpracę naukową i naukowo-techniczną z ośrodkami z kraju i zagranicy;

f) propagowanie, organizowanie i koordynowanie krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć ekologicznych.

g) opracowywanie projektów, ekspertyz, badań, waloryzacji, inwentaryzacji, prognoz i programów dotyczących zagadnień związanych z ochroną środowiska;

h) uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych, sądowych i sądowo-administracyjnych w zakresie spraw związanych z celami statutowymi;

i) wykupywanie, dzierżawienie lub przejmowanie w zarząd terenów cennych przyrodniczo, w celu zapewnienia właściwej ochrony występujących tam zasobów przyrodniczych;

j) wykupywanie, dzierżawienie lub przejmowanie w zarząd nieruchomości do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;

k) udzielanie wszelakiej pomocy dydaktycznej w zakresie ochrony przyrody;

l) współpracę z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi w kraju i zagranicą posiadającymi podobne cele działania;

3. W zakres działalności odpłatnej, w przypadku nie posiadania niewystarczającej ilości środków statutowych na pokrycie kosztów działań, wchodzi działalność wyszczególniona w ustępie 2 punkty a,b,c,d,e,f,g,i,j,k,l.

 

 Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia - ich prawa i obowiązki.

 Paragraf 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. Członków zwyczajnych.

2. Członków wspierających.

3. Członków honorowych.

 Paragraf 10

Członkiem zwyczajnym może być każda  osoba fizyczna, pod warunkiem akceptacji celów Stowarzyszenia.

 Paragraf 11

Każdy nowo przyjmowany członek winien wykazać się poparciem przynajmniej 2 obecnych członków organizacji. Przez poparcie rozumie się potwierdzenie aktywności kandydata w pracach na rzecz Stowarzyszenia. Za aktywność można uznać uczestnictwo w zebraniach, wyjazdach terenowych, projektach itp. Przyjmowanie nowego członka odbywa się na Walnym Zgromadzeniu Członków.

 Paragraf 12

Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia.

 Paragraf 13

Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna krajowa, która zadeklarowała stałą lub wydatną pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia, na podstawie decyzji Zarządu.

 Paragraf 14

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, pod warunkiem ukończenia 18 roku życia.

2. Czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia i głosowania na Walnych Zgromadzeniach Członków pod warunkiem ukończenia 16 roku życia.

3. Korzystania z majątku, dorobku i innych form działalności Stowarzyszenia na ogólnie przyjętych zasadach.

4. Udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

5. Zgłaszanie wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

 Paragraf 15

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1. Udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.

2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia.

3. Godnego reprezentowania Stowarzyszenia.

4. Regularnego opłacania składek.

 Paragraf 16

Członkowie wspierający mają te same prawa i obowiązki co członkowie zwyczajni z wyjątkiem biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

 Paragraf 17

Członkostwo wygasa na skutek:

1. Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Zarządu.

2. Nie opłacenia składek przez okres roku od wymaganego terminu. Rokiem składkowym jest rok kalendarzowy. Wymagany termin opłacania składki upływa 31 grudnia roku poprzedzającego rok składkowy.

3. Naruszenia zasad statutowych lub nie przestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia.

4. Działania na szkodę Stowarzyszenia

5. Śmierci.

Decyzję o wykluczeniu z powodów opisanych w punktach 3 i 4 podejmuje Zarząd. W pozostałych przypadkach członkostwo wygasa automatycznie. Wszystkie decyzje o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia zatwierdza Walne Zgromadzenie Członków.

 Paragraf 18

Od uchwały  Zarządu o skreśleniu przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków.

 Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 Paragraf 19

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie Członków.

2. Zarząd.

3. Komisja Rewizyjna -­ kolegialny organ kontroli.

 Paragraf 20

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 Paragraf 21

Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne zwoływane jest raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Walnego Zgromadzenia zwyczajnego ustala Zarząd i podaje do wiadomości członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Walne Zgromadzenie nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Zwoływane jest przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 Paragraf 22

Walne zebranie jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych, w drugim terminie bez ograniczeń.

 Paragraf 23

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne lub tajne, jeśli zażąda tego co najmniej 1/2 członków uprawnionych do tego głosowania.

 Paragraf 24

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1. Podejmowanie uchwał o zadaniach i programie Stowarzyszenia.

2. Wybór Zarządu.

3. Wybór członków Komisji Rewizyjnej

4. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.

5. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

6. Uchwalanie zmian statutu.

7. Podejmowanie uchwał na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej

8.Rozpatrywanie podjętych przez Zarząd decyzji o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia                                                    

9. Podejmowanie decyzji o zmianie Prezesa i Zarządu przed upływem ich kadencji w przypadku zgłoszenia uzasadnionych i udokumentowanych zarzutów.

 Paragraf 25

Zarząd Stowarzyszenia składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza oraz Skarbnika. Kadencja Zarządu trwa cztery lata. 

 Paragraf 26

Na członków Zarządu nie mogą być powoływani:

1. Urzędnicy państwowi mający wpływ na podejmowanie decyzji związanych z szeroko pojętym problemem ochrony środowiska.

2. Pracownicy organizacji o profilu działalności podobnym do Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego.

 Paragraf 27

Prezesa i Zarząd wybiera Walne Zgromadzenie Członków. Jeśli ktoś z członków Zarządu ustąpi w czasie trwania kadencji Zarząd może wybrać na to miejsce nowego członka - nie więcej jednak niż trzy osoby w czasie trwania kadencji. W przypadku rezygnacji Prezesa zwołuje się Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków w celu wybrania nowego Prezesa.

 Paragraf 28

Zasady wyboru Prezesa i Zarządu:

1. Zarząd jest powoływany przez Walne Zgromadzenie Członków. Prezesa wybiera się w oddzielnym głosowaniu.

2. Na Prezesa jest powoływana osoba, która osiągnie bezwzględną większość głosów tj. 50% + 1, w trakcie głosowania wszystkich uprawnionych do niego uczestników Walnego Zgromadzenia Członków.

3. W przypadku braku rozstrzygnięcia kwestii wyboru Prezesa w pierwszym głosowaniu, wybór zostanie dokonany spośród dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów w pierwszym głosowaniu.

4. O wyborze Prezesa w drugim głosowaniu decyduje większa ilość uzyskanych głosów.

5. Po wybraniu Prezesa Walne Zgromadzenie Członków wybiera pozostałych członków Zarządu. Zostają nimi cztery osoby, które uzyskają największą ilość głosów w trakcie głosowania wszystkich  uprawnionych uczestników Walnego Zgromadzenia Członków.

6. Po wybraniu czterech pozostałych członków Zarząd konstytuuje się i zostają obsadzone funkcje Skarbnika, Sekretarza i dwóch Wiceprezesów.

 Paragraf 29

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

 Paragraf 30

Przed upływem kadencji Zarząd może być odwołany tylko przez Walne Zgromadzenie Członków, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej  2/3 ogółu członków.

 Paragraf 31

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia w oparciu o statut i uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.

2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów.

3. Sporządzanie rocznych planów pracy i budżetu.

4. Ustalanie składek członkowskich.

5. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.

 Paragraf 32

Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybieranych spośród członków Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie Członków na okres czterech lat. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności Towarzystwa, a szczególnie działalności finansowej. Do Komisji Rewizyjnej wybrane będą trzy osoby, które uzyskają największą liczbę głosów w trakcie głosowania na Walnym Zgromadzeniu Członków. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, jak również nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 Paragraf 33

W przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej pozostali dwaj członkowie mogą wybrać na to miejsce nową osobę nie więcej jednak niż jedną. W przypadku rezygnacji dwóch lub więcej członków Komisji Rewizyjnej, Zarząd ma obowiązek zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków  w celu wybrania nowej Komisji Rewizyjnej.

 Paragraf 34

Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia i zdaje sprawozdanie ze swej działalności nie rzadziej niż raz do roku.

 Rozdział V

Majątek i gospodarka finansowa

 Paragraf 35

Majątek Stowarzyszenia może pochodzić z:

1. Składek członkowskich.

2. Darowizn, spadków i zapisów na rzecz Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.

3. Dotacji i subwencji.

4. Dochodów z własnej działalności statutowej.

5. Środków finansowych przekazanych Stowarzyszeniu w celu wykonania konkretnego zadania związanego z ochroną środowiska.

 Paragraf 36

1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa. Walne Zgromadzenie Członków lub Zarząd może odpowiednią uchwałą upoważnić jednego z członków Zarządu do samodzielnego podejmowania decyzji w sprawach nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia.

 2. Stowarzyszenie nie może:

- udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków władz Stowarzyszenia lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

- przekazywać  swojego majątku na rzecz swoich członków, członków władz Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

- wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków władz Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;

- zakupywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie władz Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 Paragraf 37

Uchwałę w sprawie zmian statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków (zwyczajne lub nadzwyczajne) zwykłą większością, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 Paragraf 38

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga 2/3 głosów na Walnym Zgromadzeniu Członków, przy obecności 2/3 uprawnionych.

 Paragraf 39

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków powołuje komisję likwidacyjną i podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku na inne pro-ekologiczne cele

 

© Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze  |  Design: Mateusz Atroszko